Privacyverklaring

POLICY GEGEVENSBESCHERMING QESH APP – DRIVEN BY SAFETY VAN DE AERTSSEN GROUP NV EN DE MET HAAR VERBONDEN VENNOOTSCHAPPEN

Wij respecteren de privacy van alle betrokkenen die in het kader van hun werkzaamheden voor Aertssen gebruikmaken van de app DrivenbySafety. In deze Privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken via de app DrivenbySafety. Meer specifiek informeren wij u over de doelen en grondslagen van de verwerking van uw persoonsgegevens en over de manier waarop u uw privacyrechten kunt uitoefenen. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is specifiek uitgewerkt voor de QESH APP- DrivenbySafety, en is een aanvulling op de data protection notice van Aertssen Group gepubliceerd op haar website: https://www.aertssen.be/files/aertssen-external-data-protection-notice-nl.pdf en de policy gegevensbescherming personeel van de Aertssen Group NV en de met haar verbonden vennootschappen.

Privacybeleid Aertssen

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens die verzameld of gebruikt worden via de app DrivenbySafety die u wordt aangeboden door Aertssen Group nv en de met haar verbonden vennootschappen(1). Aertssen is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die via de app DrivenbySafety worden verwerkt.

De contactgegevens van Aertssen zijn:
Aertssen Group NV
Laageind 91
2940 Stabroek
België
dataofficer@aertssen.be

Gebruik van persoonsgegevens

Persoonsgegevens die wij verwerken van betrokkenen die gebruikmaken van de app DrivenbySafety zijn:

De rechtsgronden waarop wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren

Aertssen verwerkt de persoonsgegevens om te voldoen aan haar wettelijke verplichting. Op grond van de Arbeidsveiligheidswetgeving (Codex-Arbowet, …verschillend per land) zijn we verplicht ongevallen te registreren. Tevens is het in uw belang en in het gerechtvaardigd belang van Aertssen om ongevallen zoveel mogelijk te reduceren. Dat kan alleen als de veiligheidsrisico’s en ongevallen adequaat in kaart worden gebracht. Om veiligheidsrisico’s en ongevallen adequaat in kaart te kunnen brengen, is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Aertssen gebruikt de persoonsgegevens als volgt:

Verstrekking aan derden

Aertssen zal uw persoonsgegevens in geen enkel geval verkopen aan derden en/of doorgeven aan landen zonder passende maatregelen. Daarnaast zal Aertssen uw persoonsgegevens enkel verstrekken aan derden wanneer wij daartoe contractueel of wettelijk verplicht zijn of wanneer dat nodig is in verband met de werking van de app DrivenbySafety.

Beveiligen en bewaren

Aertssen neemt verantwoordelijkheid voor de bescherming van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt. Wij hebben diverse maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik of niet geoorloofde toegang tot de persoonsgegevens die we verzamelen via de app DrivenbySafety. Zo hebben alleen de noodzakelijke personen toegang tot de gegevens en maken wij gebruik van een beveiligde omgeving. Aertssen ziet toe op de naleving van de GDPR door de verwerkers die door Aertssen worden ingeschakeld, en heeft gepaste verwerkersovereenkomsten indien noodzakelijk om naleving zeker te stellen.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is met het oog op de hierboven genoemde doeleinden. Nadat uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn worden deze geanonimiseerd of verwijderd.

Daarnaast speelt u zelf ook een rol in de beveiliging van uw persoonsgegevens. Hieronder hebben we enkele manieren uiteengezet om uw apparaten veilig te houden.

Cloud

Aertssen heeft licenties voor software waarbij er gebruik wordt gemaakt van een cloud. Dit betekent dat uw persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen kunnen worden op verschillende locaties over de hele wereld. Aertssen heeft contractuele maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen en te garanderen dat uw gegevens alleen gebruikt worden in verband met de hierboven genoemde doeleinden.

Uw rechten tot inzage of verwijdering van gegevens

Het is mogelijk om een verzoek tot inzage, verwijdering of correcte in de door Aertssen via de app DrivenbySafety over u verzamelde persoonsgegevens in te dienen. Dit kunt u doen door contact op te nemen via: dataofficer@aertssen.be.

Bezwaar tegen verwerking persoonsgegevens door Aertssen

Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Aertssen. U kunt dit doen door contact op te nemen via dataofficer@aertssen.be.

Autoriteit Persoonsgegevens

Wij spannen ons in om de persoonsgegevens van alle gebruikers van de app DrivenbySafety zo goed mogelijk te beschermen. Mocht u, ondanks al onze inspanningen, toch een klacht hebben, kan u dit melden bij dataofficer@aertssen.be of dan heeft u op grond van de wet ook een mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit – Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel 02 274 48 00, E-mail: contact@apd-gba.be

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Om te zorgen dat de privacyverklaring in overeenstemming blijft met de geldende wet- en regelgeving zullen wij deze privacyverklaring van tijd tot tijd herzien. Wijzigingen zullen op de App/website worden gepubliceerd. Daarnaast is in de privacyverklaring terug te vinden wanneer de privacyverklaring voor de laatste keer is aangepast. Wij raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is inwerking getreden op 24/06/2019.

Contact

Neem contact met ons op via onze contactpagina of stuur een e-mail naar Qesh@aertssen.be .

(1) waaronder o.a., zonder limitatief te zijn, de volgende vennootschappen worden verstaan: Aannemingsbedrijf Aertssen nv, Aertssen Kranen nv, Roll-it nv, Aertssen Transport nv, Aertssen Terrassements sa, Aertssen services nv, Aertssen Logistics nv, Shipit Terminal nv, Michielsens nv, Imasfin nv, Aertssen Machinery Services Ldt, Aertssen Grues et Transport Maroc SARL, Envi nv, Ecosol nv, Crommen bvba.